Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №182 Дніпровської міської ради

 
Звіт керівника

 

 

 

ЗВІТ

завідувача комунального закладу освіти

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 182»

Дніпровської міської ради

Швець І.В.

перед педагогічним колективом та громадськістю

(28 травня 2021 року)

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Повна назва закладу: комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 182» Дніпропетровської міської ради.

Скорочена назва: КЗО «ДНЗ № 182» ДМР.

Тип закладу – (ясла-садок) .

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

Форма власності: комунальна.

 Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада в особі Дніпровської міської ради. Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 Юридична адреса дошкільного закладу: 49102, м. Дніпро, вул. Волинська,10

Завідувач ДНЗ координує всю роботу дошкільного закладу, йому підпорядковуються всі служби та спеціалісти. В закладі є органи, які мають повноваження приймати рішення з важливих питань – це педагогічна рада ДНЗ (організація освітнього процесу), рада ДНЗ (організація співпраці з батьками та іншими громадськими організаціями), профспілковий комітет (соціальний захист працівників), медична служба (відстежує стан здоров’я вихованців та працівників закладу, проводить профілактичну роботу).

Батьківська громадськість є рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідно до ст.28 Закону України «Про освіту» сприяють захисту законних інтересів дошкільників, беруть участь в організації освітньо - виховного процесу, в прийнятті рішень стосовно поповнення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу, здійснюють громадський контроль.

Система управління дошкільного навчального закладу будується відповідно до нормативно-правової бази, яка забезпечує реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти зокрема: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Положення про дошкільний навчальний заклад» тощо.

У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його структурного підрозділу в галузі освіти, Статутом та Річним планом роботи ДНЗ.

З 2013 року в ДНЗ забезпечено роботу електронного реєстру вихованців «КУРС Дошкілля», де введені дані про контингент вихованців та працівників ДНЗ. Дані КУРСУ оновлюються щомісяця.

Освітній процес в закладі спрямований на реалізацію завдань інваріантної частини Базового компоненту дошкільної освіти України засобами комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та парціальними програмами для реалізації варіативної складової Базового компоненту.

Головною метою дошкільного закладу є зміцнення здоров’я, розвиток і формування особистості, адаптації дитини шляхом спеціально організованого навчально - виховного процесу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти :

 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, підготовка дітей до навчання у школі;
 • виховання свідомого ставлення до власного здоров’я як найвищої цінності та здоров’я оточуючих, формування засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців;
 • розвиток дитячої особистості, її творчих здібностей, пізнавальної активності;
 • морально-соціальний розвиток дитини з перших років її життя;
 • виховання у дітей шанобливого ставлення до родини, Батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної та державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, морально-етичного ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • забезпечення наступності в роботі вихователів, медичного персоналу, психолога та батьків, узгодженості в діях, виконання загальних вимог та рекомендацій.
 • здійснення соціально-педагогічного патронажу з метою сприяння взаємодії дошкільного закладу з сім’єю.

В дошкільному навчальному закладі, в 2020– 2021 н. р. в закладі виховувуєься 157 дітей дошкільного віку.

У дошкільному закладі функціонують 8 груп для дітей дошкільного віку, 2 групи для дітей раннього віку.

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтва про народження дитини, медичної довідки, довідки дільничного лікаря про стан здоров’я дитини та епідеміологічне оточення, довідки про щеплення.

Дошкільний навчальний заклад  працює з 7.00 – до 17.30 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений.

Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально – освітніх потреб, групи  оснащені іграшками згідно Типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

 

 1.  Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 

 *Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.       

Планування роботи ДНЗ  здійснювалося відповідно до листа МОН № 1/9-419 від 02.07.19 року «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Педагоги  закладу будували свою роботу з урахуванням поставлених на рік освітніх завдань, сучасних вимог в освітньому процесі. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки педагогів.

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2020-2021 н.р. року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою. Вихователі мають можливість користуватися сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, міські методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ДАНО. 

Протягом 2020– 2021 року в освітньо – виховний процес впроваджувалися інноваційні педагогічні технології, методики та програми:

 • теорія фізичного виховання М. Єфименко;
 • педагогіка М. Монтессорі;
 • технологія розвитку творчої особистості ТРВЗ;
 • інформаційно-комунікаційні технології;

Проблема впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик в навчально-виховний процес дошкільного закладу визнана пріоритетною і в наступному році.

 

 

2.Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

    Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради закладу.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.

 Батьки є незамінними помічниками по оснащенню матеріально-технічної бази закладу. Саме батьківські кошти відіграють важливу роль у забезпеченні розвитку матеріально-технічної бази, створення умов санітарно-гігієнічного благополуччя для перебування дітей, придбання сучасних методичних, дидактичних та навчальних посібників для надання якісної дошкільної освіти вихованцям закладу.

Завдяки благодійній батьківській допомозі, наданій на добровільній основі, здійснено великий вклад у створення комфортного, естетичного середовища закладу, наповнення груп сучасними іграшками, дидактичними іграми та матеріалами для розвитку і навчання малюків, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, участь у забезпеченні медичного обслуговування, належного харчування дітей та санітарно-гігієнічного стану приміщень і території закладу тощо.

Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. У звітному періоді поповнювалась  матеріально-технічна база ДНЗ:

- придбаний куточок природи в групу № 8, групу № 3;

- придбані шафа для хоз.інвентаря;

- придбано стіл письмовий;

- придбано дошка шкільна гр. № 3;

- придбано тумбу для іграшок в групу № 3;

- придбано поличку для взуття № 7;

- поповнена науково-методична література методичного кабінету, здійснювалася оплата за послуги Інтернету;

-  регулярно всі служби  одержували миючі і дезінфікуючі засоби;

-  до літнього оздоровчого періоду  завезено пісок,  пофарбовано обладнання на території дошкільного закладу, здійснений благоустрій території (озеленення, посадка квітів).

Зроблена велика робота, однак проблем залишається багато.

Пріоритетним в наших планах є:

заміна системи теплопостачання, водопостачання та каналізації. А також капітальний ремонт павільйонів, капітальний ремонт туалетних кімнат.

Дуже добре, коли проводиться робота в групах: капітальні ремонти, придбання меблів, тощо. Однак, дитячий садок – це не тільки групи, є ще, коридори, пральня, музичний та спортивний зали, спортивний майданчик та двір врешті решт, все це також потребує вкладень.

 

3. Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів

В ДНЗ працює 33 працівника, з них 14 осіб - педагогічні працівники, 19 особи - обслуговуючий та технічний персонал.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність.   

Педагоги дошкільного навчального закладу усвідомлюючи важливість реформування і оновлення дошкільної освіти постійно намагаються підвищувати свій професійний рівень через проходження курсової підготовки, самоосвіту, прийняття активної участі в різноманітних методичних заходах ДНЗ та міста.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень.

 

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей  та працівників.

 

* Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців ДНЗ:

Організація харчування дітей здійснюється відповідно до  Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227, враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об'єм страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначено відповідальну особу за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та холодильне обладнання в робочому стані.

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний режим тощо.

Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на постійному контролі з боку завідувача, медичної сестри, розглядалось на нарадах при завідувачу закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Головним та найважливішим завданням роботи колективу закладу є питання збереження і зміцнення здоров’я дітей. Медичне обслуговування дітей закладу здійснюють старша сестра медична та лікар педіатр.

Упродовж навчального року постійно проводилася та контролювалася оздоровчо-профілактична робота, яка сприяла покращенню здоров’я дітей та попередженню простудних та інфекційних захворювань. Всі працівники закладу працювали у відповідності з  Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів, який затверджено Міністерством охорони здоров’я України 24.03.2016  № 234,  в якому чітко визначені вимоги до чистоти, організації харчування, температурного режиму, освітлення, утримання території, розпорядку дня тощо.

.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної служби на наступний навчальний рік залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 

* Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

 Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

Випадків виробничого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

 

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діяла рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На  її засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

 Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться  “Дні відкритих дверей ”, батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.   

Варто відмітити, що  в річному плані ДНЗ планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини.

 

6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені ініціативною групою,  батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Робота зі зверненнями громадян в ДНЗ ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» (із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України від 13 травня 1999 року № 653-XIV, від 20 листопада 2003 року № 1294-IV), Указу Президента від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Питання вчасного та обґрунтованого розгляду звернень громадян до ДНЗ знаходиться під постійним контролем керівництва.

Для особистого прийому громадян у ДНЗ розроблений відповідний графік.

Для інформування батьків про події у галузі освіти та в ДНЗ використовується сайт навчального закладу.

 

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов впровадження нововведень та бачення власної перспективи розвитку.

Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.